นางวริยา สนิทวาที
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

 

วิสัยทัศน์

 

"  .. พัฒนาวิชาชีพ สวัสดิการสตรีมีมาตรฐาน

สามารถพึ่งตนเองได้ เครือข่ายมีส่วนร่วม .."

 

ค่านิยม

 

"  .. มีจิตบริการ รู้รักสามัคคี ยึดมั่นในความดี มีจริยธรรม

น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อองค์กร .."

ศูนย์เรียนรู้ฯ ลำพูน คว้ารางวัลชนะเลิศสุดยอดการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนางาน (KM Award) ประจำปี 2562 “การจัดการความรู้การด้นและปักลายรูปสลากย้อม” https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1117335

อ่านต่อ

สร้างมิติแห่งการเรียนรู้ ก้าวสู่ยุคดิจิทัล Thailand 4.0Head- Heart- Hand https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1115311

อ่านต่อ

เยาวสตรีศูนย์เรียนรู้ฯ ลำพูน จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริ ในหลวงรัชการที่ 9 สร้างฝายหินแหล่งต้นน้ำ https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1114019

อ่านต่อ

"วาระโอกาสแห่งการให้ และแบงปัน เพราะคำว่า (ให้)....ไม่มีสิ้นสุด" (แบบเสื้อหม้อฮ้อม)

อ่านต่อ

งานพิธีเทิดพระเกียรติ “ศูนย์สตรีฯ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ”

อ่านต่อ

โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น 10 วัน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาธุรกิจสตรีและครอบครัว (Co-working space)จังหวัดตาก รุ่นที่ 1

อ่านต่อ

งานวันสตรีไทย ประจำปี 2562

อ่านต่อ