วิสัยทัศน์ : ยกระดับมาตรฐานสู่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอาชีพสตรีและครอบครัวอย่างยั่งยืน      ค่านิยม : L : Leadership ภาวะการเป็นผู้นำ A : Ability ความสามารถ M : Moral คุณธรรม จริยธรรมวิชาชีพ P : Professional มืออาชีพ H : Heart จิตบริการ U : Unity ความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียว N : Network เครือข่าย

  ข่าวกิจกรรม

  •  
  • การประชุม ศปก.พม. ครั้งที่ 744 (ประชุมผู้บริหารประจำสัปดาห์)  

    วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน โดยผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้ฯ (นางสาวจารุวรินทร์ ธนาชนะสิทธิ์) มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้ารับฟังการประชุม ศปก.พม. ครั้งที่ 744 (ประชุมผู้บริหารประจำสัปดาห์) ณ ห้องประชุม ศปก.พม.ศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดลำพูน  ประกาศเมื่อ  01 พ.ย. 60

  • การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลำพูน นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 10/2560  

    วันที่ 30 ตุลาคม 2560 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน โดยผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯ จ.ลำพูน (นางสาวจารุวรินทร์ ธนาชนะสิทธิ์) ได้เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลำพูน นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 10/2560 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน (นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์) เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน  ประกาศเมื่อ  31 ต.ค. 60

  • เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี  

    วันที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 16.30 น. ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน (นางสาวจารุวรินทร์ ธนาชนะสิทธิ์)มอบหมายให้ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน (นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์) เป็นประธานในพิธี ณ วิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร  ประกาศเมื่อ  13 ต.ค. 60

  ข่าวประชาสัมพันธ์